Przedszkole Okruszek Piotrków Trybunalski

Przedszkole z Pasją

O nas

Przedszkole | Misja | Posiłki | Metody

Jesteśmy placówką działają na podstawie wpisu do rejestru Placówek Przedszkolnych dokonanego przez Kuratora Oświaty w Łodzi, co świadczy o spełnieniu przez nasze przedszkole szeregu restrykcyjnych wymagań m.in. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie żywienia zbiorowego oraz Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze meble, wykładziny, zabawki, plac zabaw posiadają wszelkie wymagane atesty bezpieczeństwa.

Nasza placówka powstała w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 83, poz.693) w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego:

-"Entliczek" - 4-latki

-"Entliczek"-  5-latki

-"Elementarz sześciolatka".


Prywatne przedszkole Okruszek to obiekt spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa i wychowania najmłodszego pokolenia. Jesteśmy pewni, że wybierając nasze przedszkole dla swoich pociech, to bardzo dobry wybór.

Przedszkole


W naszym przedszkolu znajdzie się miejsce dla 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat (istnieje również możliwość przyjęcia 2,5-latków). Dzieci w grupach  - 25-oosobowych będą mogły uczyć się i bawić w nowych i nowocześnie wyposażonych salach edukacyjno-zabawowych. Do swojej dyspozycji będą miały również dużą, oddzielną świetlicę, która służyć będzie za stołówkę oraz salę organizowania występów, spotkań, przedstawień i innych ważnych imprez dziecięcych.

Oferujemy dzieciom:

* wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia,
* funkcjonalne i estetyczne sale zajęć,
* nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonym przez dzieci,
* obszerną literaturę dla dzieci,
* nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.

Oprócz zajęć edukacyjnych przewidujemy organizację imprez okolicznościowych dla dzieci:
*Pasowanie na Przedszkolaka,
* Urodziny
* Dzień Babci i Dziadka,
* Dzień Mamy i Taty,
* Mikołajki, Gwiazdka,
* Pierwszy Dzień Wiosny i wiele innych.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach według potrzeb rodziców.

Misja

 

 • Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości i potrzeb.
 • Kreujemy postawy aktywne i twórczo wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, jak i radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkolaków (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
 • Zapewniamy kontakt z przyrodą, sztuką i techniką.
 • Propagujemy ekologiczne i zdrowe zasady żywienia.
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia wychowanków. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

 

Absolwenci naszego przedszkola:

 • są aktywni, twórczy, chętni do działania,
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych,
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:

 • poznawania i rozumienia siebie i świata,
 • odnajdowania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,
 • rozróżniania podstawowych wartości: dobra, miłości, przyjaźni,
 • inicjowania zachowań proekologicznych,
 • kreatywnego myślenia,
 • nabywania umiejętności przez działanie.

Główne zadania przedszkola to:

 • budzenie ciekawości otaczającym światem przez prowokowanie pytań i dostarczanie radości z odkrywania;
 • tworzenie sytuacji pozwalających na poznawanie własnych możliwości dziecka i innych ludzi wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia;
 • organizowanie działań umożliwiających poznawanie człowieka: postrzegam, myślę, czuję, działam;
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach;
 • dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami, stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
 • wspieranie samodzielnych działań dziecka;
 • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych;
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce;
 • uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Posiłki


Od początku dużą wagę przywiązujemy do racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci z elementami ekologicznej żywności, korzystając z gospodarstw ekologicznych.

Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w nowoczesnej kuchni spełniającej wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Urozmaiceniem w naszym jadłospisie będą tradycyjne zupy mleczne. Zapewniamy również świeże i zdrowe wyroby piekarnicze z własnej piekarni.


Metody

W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy różne twórcze formy i metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka. Wykorzystujemy elementy różnych koncepcji pedagogicznych:

 

 • koncepcja pracy pedagogicznej Danuty Waloszek,
 • koncepcja pedagogiki zabawy,
 • koncepcja Marii Montessori,
 • gimnastyka twórcza Karola Orfa i Rudolfa Labana,
 • koncepcja ćwiczeń gimnastycznych Weroniki Sherbone,
 • koncepcja ekspresyjnej metody A.M.Kniessów,
 • muzykoterapia z wykorzystaniem koncepcji P.E. Dennisona,
 • metoda "dobrego startu" wg opracowań Marty Bogdanowicz,
 • techniki pracy Celestyna Freineta,
 • elementy programu edukacji językowej dla dzieci od 3 roku życia Bronisława Rocławskiego.
Piotrków Trybunalski Przedszkole Okruszek oferuje naukę, gry i zabawy dla dzieci, własną piekarnię oraz nowoczesną salę bankietową.
Serwis przedszkoleokruszek.pl zapisuje ciasteczka na Twoim komputerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania. Kliknij tu, aby przeczytać więcej o konfiguracji plików „cookies”
DRODZY RODZICE !!!
W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Prywatne Przedszkole „OKRUSZEK”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Dopiewo, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów. W Prywatnym Przedszkolu „OKRUSZEK”: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Zamknij i nie pokazuj więcej.
Ładowanie strony